เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหนองโคตรเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ชั้น 4
QR Code หน้านี้