เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในของเทศบาล

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีความถูกต้องเป็นไปตามกฏ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆที่กำหนด โดยมี ผู้อำนวยการกองทุกกองเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้