เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตรวจประเมินการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯอัลบั้มตรวจประเมินการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม และเทศบาลตำบลเมืองเก่า เข้ารับการตรวจประเมินการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 ตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้