เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติงานทะเบียนราษฎร์ ปี 2564

จำนวนประชากร จำนวนประชากรชาย จำนวนประชากรหญิง แจ้งตาย ย้ายเข้า ย้ายออก เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ จำนวนบ้าน
มกราคม 45,333 21,170 24,163 16 237 143 2 71 26,884
กุมภาพันธ์ 45,404 21,193 24,211 10 228 146 0 81 26,927
มีนาคม 45,416 21,223 24,193 17 306 262 0 61 27,002
เมษายน 45,467 21,239 24,228 13 248 173 0 74 27,071
พฤษภาคม 45,544 21,273 24,271 20 255 168 2 76 27,122
มิถุนายน 45,646 21,329 24,317 18 313 178 0 84 27,221
กรกฎาคม 45,795 21,381 24,414 10 313 162 0 57 27,278
สิงหาคม 45,901 21,421 24,480 13 277 152 0 87 27,415
กันยายน 45,988 21,448 24,540 11 327 214 0 65 27,536
ตุลาคม 46,063 21,499 24,564 11 275 175 0 86 27,550
พฤศจิกายน 46,163 21,543 24,620 19 319 196 0 89 27,676
ธันวาคม - - - - - - - - -
รวม