เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติงานทะเบียนราษฎร์ ปี 2565

จำนวนประชากร จำนวนประชากรชาย จำนวนประชากรหญิง แจ้งตาย ย้ายเข้า ย้ายออก เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ จำนวนบ้าน
มกราคม 46,273 21,581 24,692 17 305 193 2 95 0
กุมภาพันธ์ 46,314 21,604 24,710 12 257 193 0 105 0
มีนาคม 46,364 21,639 24,725 17 304 236 2 98 0
เมษายน 46,434 21,679 24,755 13 258 171 0 91 0
พฤษภาคม 46,551 21,724 24,827 19 341 214 0 89 0
มิถุนายน 46,656 21,752 24,904 18 337 207 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม - - - - - - - - -
กันยายน - - - - - - - - -
ตุลาคม - - - - - - - - -
พฤศจิกายน - - - - - - - - -
ธันวาคม - - - - - - - - -
รวม