เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติงานทะเบียนราษฎร์ ปี 2567

จำนวนประชากร จำนวนประชากรชาย จำนวนประชากรหญิง แจ้งตาย ย้ายเข้า ย้ายออก เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ จำนวนบ้าน
มกราคม 48,027 22,242 25,785 20 258 184 0 95 0
กุมภาพันธ์ 48,097 22,273 25,824 18 252 145 2 84 0
มีนาคม 48,106 22,295 25,811 13 237 195 1 107 0
เมษายน 48,133 22,304 25,829 30 248 184 4 99 0
พฤษภาคม 48,173 22,322 25,851 16 267 200 0 0 0
มิถุนายน - - - - - - - - -
กรกฎาคม - - - - - - - - -
สิงหาคม - - - - - - - - -
กันยายน - - - - - - - - -
ตุลาคม - - - - - - - - -
พฤศจิกายน - - - - - - - - -
ธันวาคม - - - - - - - - -
รวม