เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติงานทะเบียนราษฎร์ ปี 2566

จำนวนประชากร จำนวนประชากรชาย จำนวนประชากรหญิง แจ้งตาย ย้ายเข้า ย้ายออก เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ จำนวนบ้าน
มกราคม 47,229 21,965 25,264 18 280 207 1 107 0
กุมภาพันธ์ 47,300 22,003 25,297 9 287 201 1 103 0
มีนาคม 47,267 21,995 25,272 22 252 273 0 95 0
เมษายน 47,277 21,995 25,282 16 185 154 0 79 0
พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน - - - - - - - - -
กรกฎาคม - - - - - - - - -
สิงหาคม - - - - - - - - -
กันยายน - - - - - - - - -
ตุลาคม - - - - - - - - -
พฤศจิกายน - - - - - - - - -
ธันวาคม - - - - - - - - -
รวม