เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติ-นาฎศิลป์พื้นบ้านของเด็กและเยาชน

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติ-นาฎศิลป์พื้นบ้านของเด็กและเยาชน โดยมีนายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
QR Code หน้านี้