เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

rules2019


กติกาของงาน
กติกาของงานซึ่งผู้สมัคร (นักวิ่ง) เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม มีดังนี้

1. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้
- ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
- การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
- การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

2. นักวิ่งควรมาถึงบริเวณงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนปล่อยตัว ประตูบริเวณจุดปล่อยตัวจะปิดก่อนเวลาปล่อยตัว 15 นาทีสำหรับการแข่งขันในแต่ละระยะ

3. ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการสนาม มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน

4. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน

5. ผู้จัดคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร และจัดการข้อมูลโดยคำนึงถึงประเด็นนี้เป็นหลัก

6. การจัดงานในครั้งนี้เพื่อการกุศลและช่วยเหลือสังคม มิใช้การแข่งขันเพื่อบันทึกสถิติมาตรฐาน

7. การจัดงานในครั้งนี้ไม่สามารถปิดถนนได้ 100% นักวิ่งต้องระวังตนเองและเชื่อฟังกรรมการสนามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของตัวนักวิ่งเอง
กติกาการแข่งขัน
1. ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่ง วิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกาและคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่นักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมงาน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน

2. ต้องมาถึงจุดปล่อยตัวก่อนเวลาปล่อยตัวตามประเภทระยะทางที่สมัคร

3. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน

4. ต้องติดหมายเลขวิ่ง BIB ไว้ที่หน้าอกให้เห็นได้อย่างชัดเจน ไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่ง BIB ผ่านจุดปล่อยตัวและเข้าสู่เส้นชัย

5. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด

6. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว

7. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย

8. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน

9. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการสนาม ที่จัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

10. การตัดสินใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) โดยใช้การคล้องป้ายอันดับเป็นหลักในระยะวิ่ง Fun Run และ Mini Half Marathon รวมทั้งใช้ Chip จับเวลาในการตรวจสอบการผ่านจุดเช็คพ้อยท์ (Check Point) ประกอบการตรวจสอบเฉพาะระยะวิ่ง Mini Half Marathon

11. ระบบ Chip Time ไม่สามารถยืนยันผลการแข่งขันได้ ผลการแข่งขันขึ้นอยู่กับการคล้องป้ายอันดับและกรรมการสนามตัดสิน

12. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชน และติดรูปถ่าย ตามประกาศภายในเวลา 30 นาที มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล

13. การประท้วงผู้ที่ได้รับรางวัล ให้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรแก่กรรมการภายในเวลา 30 นาที หลังประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมวางเงินประกันจำนวน 3,000 บาท หากการประท้วงไม่เป็นผล เงินประกันจะถูกริบ ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาการโต้แย้งหรือคำอุทธรณ์ที่ร้องต่อกรรมการภายหลังเวลาที่กำหนด

14. นักวิ่งที่ได้รับรางวัล จะต้องมีชื่อ-นามสกุลและเลข BIB อยู่ในทะเบียนการสมัครของงาน "ซีพีเอฟ ตอบแทนคุณแผ่นดิน เดิน-วิ่งถิ่นครูบา ครั้งที่ 3"

15. คำตัดสินของคณะกรรมการผู้จัดงานถือว่าสิ้นสุด

การตัดสิทธิ์ (DISQUALIFY)
กำหนดเวลาตัดสิทธิ์

Fun Run : 2.15 ชั่วโมง
Mini : 3.00 ชั่วโมง

1. เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขัน จะยึด “Gun Time” เป็นหลัก
2. เมื่อถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน นักวิ่งจะถูกเชิญขึ้นรถรับส่ง ผู้จัดคำนึงถึงความปลอดภัยของนักวิ่ง และเพื่อเปิดถนน ให้ใช้งานตามปกติ หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน

1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ในประเภท Mini Half Marathon (ในกรณีที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
2. เปิดรับทุกสัญชาติ

การตัดสิทธิ์

1. การลงทะเบียนแข่งขัน ผู้สมัครแข่งขันวิ่งระยะ Fun Run และ Mini Half Marathon ต้องใช้ชื่อ-นามสกุล ถูกต้องตรงตามบัตรประชาชน

2. การแสดงตน
- นักวิ่งแข่งขันระยะ Fun Run ต้องมีหมายเลข BIB ตรงตามการลงทะเบียนบนเว็บไซด์ www.cpfrunningclub.com และต้องติดหมายเลข BIB ตลอดการแข่งขัน
- นักวิ่งแข่งขันระยะ Mini Half Marathon ต้องมีหมายเลย BIB ตรงตามการลงทะเบียนบนเว็บไซด์ www.cpfrunningclub.com และต้องติดหมายเลข BIB กับ CHIP จับเวลา ให้ถูกต้องตาม VDO แนะนำ ตลอดการแข่งขัน

3. การปล่อยตัว นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบ ก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทและต้องออกตามจุด ที่กำหนดตามกติกา

4. ระหว่างการวิ่งแข่งขัน
นักวิ่งระยะ Fun Run
- ต้องติดหมายเลข BIB ให้คณะกรรมการเห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ให้ครบถ้วน
- กรณีวิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
นักวิ่งระยะ Mini Half Marathon
- ต้องติดหมายเลข BIB และ CHIP จับเวลาตามที่กำหนด ให้คณะกรรมการเห็นอย่างชัดเจน และต้องวิ่งผ่านเช็คพ้อยท์ให้ครบถ้วน
- กรณีวิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที

5. การรับรางวัล
- นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัล และปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัย ณ จุดที่กำหนดกับคณะกรรมการภายในเวลา 30 นาที
- หลัง 30 นาที ถ้ายังไม่มารายงานตัว ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเลื่อนลำดับให้นักวิ่งลำดับถัดไปแทน
- การแสดงตนเข้ารับรางวัล
นักวิ่งระยะ Fun Run
จำเป็นต้องมีหมายเลข BIB แสดงชัดเจน ถูกต้องตามที่ลงทะเบียนมีชื่อ-นามสกุล ตรงตามบัตรประชาชน
นักวิ่งระยะ Mini Half Marathon
จำเป็นต้องมีหมายเลข BIB + CHIP จับเวลาแสดงชัดเจน ถูกต้องตามที่ลงทะเบียนมีชื่อ-นามสกุล ตรงตามบัตรประชาชน
- การประท้วง สามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัย
- การเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอนชื่อผู้ลงสมัคร หลังจากลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน ชื่อผู้ลงทะเบียนใน CHIP จับเวลา (ระยะวิ่ง Mini Half Marathon)
QR Code หน้านี้