เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการอบรมส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนในสถานศึกษา

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ปราณี แสดคงและคณะนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มาอบรมให้ความรู้แก่น้องๆและผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้