เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการบ้านเป็ดเมืองสะอาด ณ วัดกองศรี บ้านโคกฟันโปง

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการบ้านเป็ดเมืองสะอาด โดยมีกิจกรรมอบรมเรื่องการจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และการนำขยะมาใช้ประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจากนายจรูญ เจริญสุข ประธานชุมชนโนนหนองวัด 1 จังหวัดขอนแก่นและคณะ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีการผลิตปุ๋ยนำจุรินทรีย์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมไปถึงประชาชนในหมู่บ้านบ้านโคกฟันโปง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดกองศรี บ้านโคกฟันโปง
QR Code หน้านี้