เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
QR Code หน้านี้