เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมอบรมการเฝ้าระวัง ป้องกันทางทันตสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคทางช่องปากในผู้สูงอายุ เขต 1

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมการเฝ้าระวัง ป้องกันทางทันตสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคทางช่องปากในผู้สูงอายุ เขต 1 ตามโครงการตรวจคัดกรองและรักษาพยาบาลเชิงรุก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2562 เพื่อตรวจคัดกรองโรคทางช่องปากและแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพที่ตรวจพบ ตลอดจนให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวในการดูแลช่องปากแก่ผู้สูงอายุ โดยมีทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลขอนแก่น มาอบรมพร้อมให้บริการตรวจช่องปากให้กับผู้สูงอายุ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้