เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผัง ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ( ปรับปรุงครั้งที่ 3 )

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผัง ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ( ปรับปรุงครั้งที่ 3 )
ไฟล์ที่ 1. ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ปิดประกาศ 90 วัน
ประเภท
ขนาด 2.5 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. คำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย
ประเภท
ขนาด 2.05 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภท
ขนาด 3.41 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้