เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เป็นกิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพนวัตกรสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ "เยาวชนจิตอาสา" การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ และบันทึกการเรียนรู้และข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับใช้ ซึ่งเป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลบ้านเป็ด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเป็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คำไฮ-หัวทุ่ง โรงเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย การศึกษานอกระบบ ตำบลบ้านเป็ด คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน และเจ้าคณะตำบลบ้านเป็ด โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งภายในงานมีการจัดบูธสินค้าภายในชุมชน พร้อมการแสดงรำจากผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
QR Code หน้านี้