เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 พร้อมกับองค์การบริการส่วนตำบลดอนหัน โดยมีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
และด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
โดยการพัฒนารูปแบบการประเมินให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้