เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมจิตอาสา ลอกท่อระบายน้ำ บ้านกอก วันที่ 3

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ได้เริ่มดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ถนนหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงสามแยกโรงเรียนบ้านกอก เป็นวันที่ 3 หลังจากที่หยุดปฏิบัติภารกิจเนื่องจากเกิดฝนตก โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่าง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาลและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมปกครอง อำเภอเมืองขอนแก่น กองอาสารักษาดินแดน ฝ่ายปกครองตำบลบ้านเป็ดและจิตอาสา ร่วมกันปฏิบัติภารกิจขุดลอกท่อระบายน้ำ และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนบ้านกอก พบว่ามีดินโคลน ขยะ และเศษอาหารเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงใช้รถดูดโคลน ดำเนินการดูดดินโคลนและน้ำออกก่อนที่จะใช้กระสวยลากโคลนออกจากท่อระบายน้ำ
QR Code หน้านี้