เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการอาหารปลออดภัย ประจำปี 2562

วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร ณ ตลาดคำไฮ ตลาดบ้านกอกและตลาดหน้าโรงอวนขอนแก่น ตามโครงการอาหารปลออดภัย ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการสุ่มตรวจ หาสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน สารกันราและการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จากผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะต่างๆ
QR Code หน้านี้