เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้