เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมของเทศบาลที่ผ่านมา พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ และผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด พร้อมทั้งชี้แจงเรืองซักซ้อมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้