เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมอบรมการจัดการขยะต้นทาง ตามโครงการบ้านเป็ดเมืองสะอาด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมการจัดการขยะต้นทาง ตามโครงการบ้านเป็ดเมืองสะอาด ให้กับชุมชนเอื้ออาทร 1 ชุมชนเอื้ออาทร 2 โดยได้รับเกียรติจากคุณอุรา ปราบมนตรี ประธานชุมชนการเคหะ เทศบาลนครขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในอบรมในครั้งนี้
QR Code หน้านี้