เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนพิการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนพิการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้พิการได้อย่างถูกต้อง และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการ ซึ่งการอบรมให้ความรู้ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกฤช เรื่องยศ นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น และมีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล รวมไปถึงผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการจำนวนกว่า 140 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้