เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน รุ่น 1 บำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 19 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้นำนักเรียน/นักศึกษาในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน รุ่น 1 มาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดไทรทอง บ้านคำไฮ และวัดศรีสะอาด บ้านหัวทุ่ง
QR Code หน้านี้