เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนพิการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ

วันที่  11 กรกฎาคม 2561 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนพิการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้