เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2561 ในโครงการมีการจัดอบรมให้ความรู้และกิจกรรมสันทนาการ โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 จังหวัดขอนแก่นให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด โรงเรียนบ้านเป็ด ท่าบึงประชาสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง โรงเรียนบ้านกอก โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยและโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู เข้าร่วมโครการในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้