เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เข้าร่วมประชุมและต้อนรับผู้มาประชุมสัมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้เข้าร่วมประชุมและต้อนรับผู้มาประชุมสัมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้