เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการ มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายคลินิกหมอครอบครัวหัวทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และคณะผู้บริหารเทศบาล ได้กล่าวต้อนรับผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพเครือข่ายคลินิกหมอครอบครัวหัวทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี อสม. จากตำบลต่างๆในเขตจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้