เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ฯ เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายสุรศักดิ์ ภมรศิริ ผู้สูงอายุบ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ 21 เป็นผู้สูงอายุที่บริจาคเบี้ยยังชีพในโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ฯ เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และได้รับเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น

QR Code หน้านี้