เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางพิลาสลักษณ์ พรกุณา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้