เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้