เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหน้าหาดทรายบึงหนองโคตร)

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้กำลังทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ถนนหน้าหาดทรายริมบึงหนองโคตร) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนหน้าหาดทรายบึงหนองโคตรให้เป็นถนนคอนกรีตที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการสัญจรและการจัดกิจกรรมให้กับประชาชน
QR Code หน้านี้