เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตรวจประเมินการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลท่าพระและเทศบาลตำบลเมืองเก่า เข้ารับการตรวจประเมินการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 ตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09:00-14:00  น. ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้