เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขอนแก่น สาธารณสุข อ.เมืองขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นและศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือ เรื่องการจัดตั้งจุดสกัดกั้น/จุดตรวจ ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อควบคุม กับกับ ดูแล เข้มงวดกวดขัน ให้ผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจรและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเคร่งครัด ในห้วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 รวม 7 วัน ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 
QR Code หน้านี้