เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อทบทวน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อทบทวน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) พ.ศ. 2562 เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และนำไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณนั้น กับประชาชนบ้านโคกฟันโปงหมู่ 4 และหมู่ 21 ณ วัดกองศรี และ ประชาชนบ้านเป็ด หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 18 ณ วัดท่าบึง บ้านเป็ด
QR Code หน้านี้