เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่ผ่านการอบรม ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านป็ด โดยเป็นกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การจัดทำแผนปฏิบัติการปฐมวัยและการจัดทำรายงานประจำปี (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมหนองจิก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้