เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อทบทวน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม 2562

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อทบทวน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) พ.ศ. 2562 เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และนำไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณนั้น กับประชาชนบ้านหนองขาม 9 และหมู่ 15 ณ วัดสระทอง
QR Code หน้านี้