เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

Training And Workshop 2019

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงานเทศบาล จำนวน 220 คน จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีทีมวิทยากรของ อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานประสานใจ ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีม วิธีคิดและวิถีชีวิตมุ่งสู่คุณภาพชีวิตและองค์กร สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  รวมไปถึงการบริการสู่ความเป็นเลิศ และกิจกรรมสร้างความสามัคคีให้กับผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมแกรนด์ พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้