เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อทบทวน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อทบทวน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) พ.ศ. 2562 เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และนำไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณนั้น กับประชาชนบ้านหนองหม่นหมู่ 11 หมู่ 16 หมู่ 20 และหมู่ 22 ณ ศาลาอเนกประสงค์หนองหม่นหมู่ 11 กับประชาชนบ้านเดชา หมู่ 17 ณ วัดเดชานุเบกษา และ ประชาชนบ้านพรสวรรค์ หมู่ 13 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
QR Code หน้านี้