เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA 2562)

ขอความอนุเคราะห์ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับ บริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านเป็ดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA 2562)
ทางเว็บไซต์
https://itas.nacc.go.th/go/eit/zvmyng
 
QR Code หน้านี้