เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อทบทวน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อทบทวน เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) พ.ศ. 2562 เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และนำไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณนั้น กับประชาชนบ้านหัวทุ่งหมู่ 5และหมู่ 14 ณ ศาลา สุขศาลาบ้านหัวทุ่ง และ กับประชาชนหมู่บ้านคำไฮ 6,10 และบ้านไทรทองหมู่ 23 ศาลากลางบ้านคำไฮ
QR Code หน้านี้