เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายวิสุทธิ์ เจริญศรีรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ภายใต้กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านและความรู้เกี่ยวกับด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะการประชุมระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นเพื่อเสนอข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนา เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านรับทราบแนวนโยบายตลอดจนแนวทางการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้หมู่บ้านและชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็ง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลบ้านเป็ดเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้