เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่น "ระดับตำบล"  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 ณ หอกระชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 
QR Code หน้านี้