เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรม Kick off เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำ มณฑลทหารบกที่ 23 และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ Kickoff การเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ณ พื้นที่รองรับน้ำหนองมันปลา โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม เพื่อให้ทุกส่วนราชการร่วมดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยง อาทิ การขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูล ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำ และการพร่องน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝน ในการนี้ นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมนำเสนอการเตรียมการป้องกัน พร้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและการแก้ไขน้ำท่วมในเขตตำบลบ้านเป็ด โดยมีการประสานงานร่วมกันระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และ สำนักงานป้องการและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตลอดช่วงฤดูฝน ประจำปี 2567
QR Code หน้านี้