เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายวิสุทธิ์ เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกันทรากร นาคจันทร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด นางสาวปาลิดา แซ่เตียว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นายชัชชัย ชื่นชม ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สังกัดงานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้