เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินฯที่กำหนดและสอดคล้องกับตัวชี้วัดต่างๆ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้