เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อนของตำบลบ้านเป็ด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปงและโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด รวมไปถึงชุมชนตำบลบ้านเป็ด ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อนของตำบลบ้านเป็ด ในครัวเรือน เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ สร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากขยะเปียก เพิ่มความอุดม สมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดโลกร้อน
QR Code หน้านี้