เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ เทศบาลเมืองเลย และ เทศบาลตำบลเชียงคาน ต่อด้วยกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของเมืองท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากเทศบาลตำบลเชียงคาน การอบรมให้ความรู้และรับฟังการบรรยาย โดยวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไร่ธารธรรม เรื่องการสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา การอบรมให้ความรู้ โดยวิทยากรจากศูนย์วัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน จ.เลย ในหัวข้อ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการรักษาอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชน และการอบรมให้ความรู้ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน ในหัวข้อ การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับศูนย์บริการด้านสุขภาพชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม สมานฉันท์ สร้างสัมพันธ์องค์กร โดยกลุ่มวิทยากรมืออาชีพ และร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน จ.เลย และ ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไร่ธารธรรม อ.เมือง จ.เลย
QR Code หน้านี้