เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุม คกก.จัดทำร่างแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 6

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อประโยชน์ของประชาชนและของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้