เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาคม การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณลานกีฬาบึงกี

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทสบาล จัดการประชุมประชาคม รับฟังข้อเสนอการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณลานกีฬาบึงกี สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านเป็ด เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาอเนกประสงค์บึงกีและก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สนามฟุตบอลบึงกี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0511.3/ว5608 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยมีมติเห็นชอบจากประชาชน และเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จะดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่อไป
QR Code หน้านี้