เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายธวัชชัย พลเสนา รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้