เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผ่านระบบ ZOOM MEETING ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 4 (6) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณที่ขอรับ หรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะมีหน่วยรับงบประมาณตรง รวมทั้งสิ้น 2,548 แห่ง เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการงบประมาณการจัดทำคำของบประมาณผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด
QR Code หน้านี้