เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนธันวาคม 2566 เพื่อหารือข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ รวมไปถึงแจ้งข่าวสารต่างๆให้กับทุกๆส่วนราชการ พร้อมได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญ หรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563
นอกจากนี้ได้มีการประชุมหารือเตรียมความพร้อมกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินฯที่กำหนดและสอดคล้องกับตัวชี้วัดต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายฯและหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้