เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายวิสุทธิ์ เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อขอรับงบอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้